ตั้งนโม 3 จบแล้วสวด วิรูปักเขหิ เม เมตตัง ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญางูทั้งหลาย ตระกุลวิรูปักษ์ด้วย เมตตัง เอราปะเถหิ เม ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญางูทั้งหลาย สกุลเอราบถด้วย ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญางูทั้งหลาย สกุลฉัพยาบุตรด้วย เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญางูทั้งหลาย สกุลกัณหาโคตมะกะด้วย อะปาทะเกหิ เม เมตตัง ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าด้วย เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มี ๒ เท้าด้วย จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง ความเป็นมิตรของเรา จงมีแก่สัตว์ทั้งหลายที่มี ๔ เท้าด้วย เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม ความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ที่มีเท้ามากด้วย มา มัง อะปาทะโก หิงสิ สัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก สัตว์ ๒ เท้า อย่าเบียดเบียนเรา มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ สัตว์ ๔ เท้า อย่าเบียดเบียนเรา มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท สัตว์มากเท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา ขอสรรพสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา ที่เกิดมาทั้งหมดจนสิ้นเชิงด้วย สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ จงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด มา กิญจิ ปาปะมาคะมา โทษลามกไร ๆ อย่าได้มาถึงแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น อัปปะมาโณ พุทโธ พระพุทธเจ้า ทรงพระคุณไม่มีประมาณ อัปปะมาโณ ธัมโม พระธรรม ทรงพระคุณไม่มีประมาณ อัปปะมาโณ สังโฆ พระสงฆ์ ทรงพระคุณไม่มีประมาณ ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิวิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู แมงป่อง ตะเข็บ ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนู เหล่านี้ล้วนมีประมาณ (ไม่มากเหมือน คุณพระรัตนตรัย) กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ความรักษา อันเรากระทำแล้ว ความป้องกัน อันเรากระทำแล้ว ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ หมู่สัตว์ทั้งหลาย จงหลีกไปเสีย โสหัง นะโม ภะคะวะโต เรานั้นกระทำการนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ ทำการนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๗ พระองค์อยู่
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ