(หันทะ มะยัง เมตตาผะระณัง กะโรมะ เส) อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข นิททุกโข โหมิ จงเป็นผู้ไร้ทุกข์ อะเวโร โหมิ จงเป็นผู้ไม่มีเวร อัพยาปัชโฌ โหมิ จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อะนีโฆ โหมิ จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุข สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌาโหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ สัพเพ สัตตา สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวล สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระณา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของๆตน, มีกรรมเป็นผู้ให้ผล, มีกรรมเป็นแดนเกิด, มีกรรมเป็นผู้ติดตาม, มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ จักทำกรรมอันใดไว้, เป็นบุญหรือเป็นบาป, จักต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆ สืบไป
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ