อัพเดทสถานที่ปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจ
จำนวน 19 รายการ
โพธิปักขิยธรรมสถาน ตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สร้างขึ้นโดยคณะศิษยานุศิษย์พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (เหล็ก จนฺทสีโล) โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม และจรรโลงส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานพองหนอ-ยุบหนอ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าและภูเขา ร่มรื่น แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ อย่างชัดเจน ดูรา...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
วัดต้นสน ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมทีถูกทิ้งร้างมาเนิ่นนาน จนกระทั่งพระราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ได้บูรณะก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นและขยายอาณาเขตให้กว้างขวาง และสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือ สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร ธัมมบดีศรีเมืองทอง หรือสมเด็จพระศรีเมืองทอง อันเป็นพระพุทธรูปศ...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ ตั้งอยู่ที่ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานจากพระ และแม่ชี กาญจนพร น้อยพจนา โดยจะฝึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกสมาธิและจิตใจ เพื่อให้ผ่อนคลายจากความทุกข์ทางใจ โดยใช้ธรรมชาติและสิ่งรอบตัวเป็นตัวช่วยในการเข้าใจธรรมะและชีวิต ภายในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
วัดป่ามณีกาญจน์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ถนนบางม่วง-บางคูลัด (สาย 1) ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะเป็นวัดในสังกัดธรรมยุต ในสายของหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ ซึ่งเป็นพระลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ฝั้น อาจาโร บรรยากาศในวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ เงียบสงบ ปัจจุบันได้เปิดให้เข้าฝึกอบรมปฏิบัติธรรมด้วย ป...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่มีพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท/ปัญญานันทภิกขุ) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในพระสงฆ์ผู้ปฏิรูปแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทย และได้เขียนบทความและหนังสือธรรมะขึ้นหลายเล่ม จนเป็นที่เลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชน สำหรับการปฏิบัติธรรม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เดิมที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ มีหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิ ศิลปะแบบอู่ทอง เป็นพระประธานที่ชาวบ้านเคารพศรัทธามาถึงปัจจุบัน หลังจากที่หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ได้เข้ามาพัฒนา ก็ทำให้ที่นี่กลายเป็นวัดที่มีผู้คนศรัทธามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดีพร้อม เน้นปฏิบัติวิป...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 53 หมู่ 4 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) เคยเป็นเจ้าอาวาส สำหรับหลวงพ่อจรัญ นั้นถือได้ว่าเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ โดยแนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านจะเน้นหนักในเรื่องการสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม ดังคำที่ท่านเคยกล่าวไว้ "เหนือฟ้ายังมีฟ้า แต่ไม่...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
วัดป่าเจริญราช ตั้งอยู่ที่เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นอีกสถานที่ที่มีฐานะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี โดยจะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ ตามหลักคำสอนและแนวทางการปฏิบัติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำ...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
วัดปัญญานันทาราม สถานที่ที่ทำให้เกิดปัญญา ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยเน้นการเผยแผ่พระศาสนาและการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าฝึกอบรมปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดทั้งปี บรรยากาศรอบ ๆ วัดนั้นเงียบสงบ ไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชน จึงเหมาะมาก ๆ ที่จะไปบำเพ็ญทานบารมี การเข้าฝ...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมขยายผลจากผู้ปฏิบัติธรรมกับ คุณแม่สิริ กรินชัย เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาวิปาสนาภาวนาฝึกจิตใจ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นปัสสนาจารย์ และมีแนวการปฏิบัติตามแนวหลักสูตรของคุณแม่สิริ กรินชัย 8 วัน 7 คืน หรือ 4 วัน 3 คืน โดยจะใช้อาคารปฏิบัติธรรม "เฉลิมพระเกียรติ" อาคารทันสมัย 5 ชั้น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญองค์กรหนึ่งของประเทศไทย ที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ มีชื่อเสียง เป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ตามพระไตรปิฎก(เถรวาท) โดยเน้นหลักวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ให้เกิดศรัทธาและปัญญา เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้า...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
เปิดสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน / การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรม ชั้น 5 อาคารปฏิบัติธรรม วัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ เป็นวิทยาทาน ไม่มีค่าใช้จ่าย จ - ศ 17.00 - 20.30 ส - อ 15.00 - 19.00 น. ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน (ช่วงแรก) ด้วย การฝึกสร้างสติ สมาธิ ปัญญา ในชีวิตประจำวัน / เดินจงกรม และ นั่งสมาธิ เปิดสอนวิปัสสนากรรมฐานทุกวัน หลักสูต...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
สถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) เป็นวิปัสสนาจารย์ โดยมีแนวการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 และใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” สถานที่ปฏิบัติอยู่บริเวณคณะ 5 สำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระ และมีการสอนเดินจงกรม และนั่งสมาธิทุกวัน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เปิดให้ผู้ที่สนใจมาปฏิบัติธรรมได้ทุกเมื่อ โดยหวังว่าธรรมะจะช่วยนำพาผู้ปฏ...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
วัดพระราม 9 เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนากลางเมือง เพื่อให้เยาวชน คนหนุ่มสาว คนชรา หรือชาวต่างชาติ ที่สนใจในพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข อีกทั้งยังเป็น วัดต้นแบบแห่งความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะมีตารางหลักสูตรการฝึกอบรม ให้ผู้ที่ต้องการเข้าอบรมสามารถเข้าลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30 น. สำหร...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
เป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ญาติธรรมในกรุงเทพฯ จะเปิดรับครั้งละไม่เกิน 50 คน ปฏิบัติรวมกันชายหญิง ถือศีล 8 ทานอาหาร 2 มื้อ นอนแยกกัน ห้องน้ำแยกกัน มีการสอนการปฏิบัติเบื้องต้นโดยพระครูปลัดสุขุม ศีลานุกิจ (พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล) หากท่านติดการสอนที่ศูนย์ฯ เชียงราย ท่านจะมอบหมายให้พระผู้ช่วย (พระอาจารย์สุรชัย) หรือท่านอื...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
วัดที่เป็นจุดรวมพลผู้แสวงหาพระธรรมและปฏิบัติธรรม ย่านฝั่งธน ตั้งอยู่ริมคลองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ปี 2553 มีการฝึกอบรมหรือสอนเน้นการปฏิบัติสมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร หรือสอนการฝึกสมาธิ-วิปัสสนาตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 ซึ่งมีการปฎิบัติธรรมถือศีล 8 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ของเดื...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
เป็นวัดกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอนและห้างเซ็นทรัลเวิลด์ การเดินทางมาปฏิบัติธรรมสะดวกที่สุด มาได้ทั้ง BTS รถสาธารณะ รถส่วนตัว มีบริเวณโดยรอบร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ซึ่งมีพระราชพิพัฒนาทร (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร) เป็นวิปัสสนาจารย์ มีแนวการปฏิบัติตามแนวหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น และมีการภาวนา “พุทโธ” โดยจะ...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
วัดยานนาวาเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมใจกลางเมือง ย่านสาทร ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกันได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 19.00 น. โดยไม่ต้องจอง หรือลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข และมีโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน พร...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
เป็นมูลนิธิที่มีการจัดกิจกรรมทุกเดือน ได้ทั้งทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เดินจงกรม พิเศษทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนจะมีการทำบุญตักบาตรและฟังธรรม จากพระวิปัสสนาจารย์สายหลวงปู่มั่น ได้แก่ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ), หลวงปู่จันทร์ วัดป่านาสีดา,หลวงปู่จันทร์แรม วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน, หลวงปู่พวง วัดป่าปูลู และทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน จะมีการตัก...
สถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงเทพ
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ