อัพเดทสถานที่ปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจ
จำนวน 11 รายการ
วัดพิชยญาติการาม ตั้งอยู่ริมคลองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เดิมเป็นวัดร้าง แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษาได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เมื่อประมาณ พ.ศ. 2372 – 2375 สถาปัตยกรรมวัดนี้มีลักษณะเป็นแบบไทยผสมจีน ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น เมื่อบูรณะวัดเสร็จแล้ว จึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเ...
วัด
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดรั้วเหล็ก ภายในวัดมีศาสนสถานที่สำคัญมากมาย เช่น “เขามอ” ภูเขาจำลองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ก่อขึ้นจากหินที่มียอดลดหลั่นกันไปตามลำดับ ภายในบริเวณเขามอประดับต้นไม้ด้วยพันธุ์ไม้หายาก และยังมี “พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร” หรือ “พรินทรปริยัติธรรมศาลา” สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับให้ความรู้ด้านสิ่งของโบราณ...
วัด
แต่เดิมชื่อวัดสะแก เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในปัจจุบันรู้จักกันทั่วไปว่า “วัดภูเขาทอง” เพราะเป็นที่ตั้งของภูเขาทอง หรือ “พระบรมบรรพต” แต่เดิมนั้นบริเวณนี้เป็นพระปรางค์โบราณที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ได้เกิดหักโค่นลงมา จึงได้มีการสร้างเป็นภูเขาสูง 78 เมตรครอบพระปรางค์องค์เดิมไว้ จึงเป็นที่รู้จักกันว่าวัดภูเขาทองตั้งแต่นั้นเป็น...
วัด
เดิมชื่อ “วัดบางว้าน้อย” เป็นวัดที่ตั้งคู่กับวัดระฆัง เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ เลื่องลือเรื่องพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อโบสถ์น้อย” พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย มีเรื่องเล่ากันว่าในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพานั้น วัดนี้ได้ถูกระเบิดลงเกือบทั้งหมด คงเหลือแต่โบสถ์หลวงพ่อและพ...
วัด
ชาวไทยจีนเรียกกันว่า “วัดซำปอกง” เพราะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อซำปอกง (พระพุทธไตรรัตนนายก) พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีตำนานเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา หลวงพ่อซำปอกงในเมืองไทยมีประดิษฐานอยู่เพียง 3 แห่ง คือ ที่วัดนี้ ที่วัดพนัญเชิง อยุธยา และวัดอุภัยภาติการาม ฉะเชิงเทรา นอกจากนั้นแล้ววัดนี้ยังมีงานจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม มีหอพระธรรมมณเฑียรเถ...
วัด
รู้จักกันทั่วไปว่า “วัดแจ้ง” เป็นอีกหนึ่งวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้รับการบูรณะในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ วัดแห่งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 เพราะเป็นที่เก็บพระบรมราชสรีรางคาร (เถ้ากระดูก) ของพระองค์ ณ พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ นอกจากนั้นวัดแจ้งยังขึ้นชื่อเรื่องรูปปั้นพญายักษ์และพระปรา...
วัด
วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระสงฆ์ผู้ที่เป็นเคารพศรัทธาของชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เดิมนั้นชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดบางว้าใหญ่” การมาไหว้พระที่นี่นอกจากจะได้ร่วมสวดชินบัญชรเพื่อเป็นมงคลตลอดชีวิต สักการหลวงพ่อโตแล้ว ก็ยังได้ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “พระประ...
วัด
วัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกกันว่า “วัดกลางนา” ต่อมาในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดตองปุ” ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระประธานศักดิ์สิทธิ์ “พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ฯ” และรูปหล่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมบูรณะวัดแห่งนี้หลังจากที่ท่านไ...
วัด
วัดเก่าแก่ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 1 แต่มาแล้วเสร็จในช่วงรัชกาลที่ 3 ทั้งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 แต่เดิมชื่อวัดมหาสุทธาวาส ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสากยมุนี หรือ “พระโต” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย นอกจากนั้นแล้ววัดแห่งนี้ยังขึ้นชื่อว่ามีพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศและยังขึ้นชื่อเรื่องงานจิตรกร...
วัด
รู้จักกันทั่วไปว่า “วัดโพธิ์” หรือ “วัดโพธาราม” เป็นวัดแก้ชงของคนที่เกิดปีมะเมีย วัดแห่งนี้เลื่องลือเรื่องเป็นแหล่งศึกษาการแพทย์แผนโบราณ การนวดวัดโพธิ์ นอกจากนั้นแล้วในพระวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีความงดงามหาใดเปรียบมิได้ โดยองค์พระนั้นเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนและพื้นพระบาทประดับมุกลวดลายมงคล 108 ประการตามพุทธคติ ที่สำคัญเป็...
วัด
วัดสำคัญของเมืองและของประเทศที่คนไทยเรียกกันทั่วไปว่า “วัดพระแก้ว” วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” พระคู่บ้านคู่เมืองของไทย นอกจากนั้นพระอุโบสถของวัดยังมีงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมอันสวยงามวิจิตรของช่างฝีมือแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในบริเวณรอบๆ วัด เป็นที่ตั้งของพระศรีรัตนเจดีย์บนฐานไพทีซึ่งเป็นที่ป...
วัด
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ